Детска ясла

Детска ясла за прохождащи и проходили деца от 6 м. до 3 години.

В целодневната детска градина се приемат деца в яслена възраст.


Необходими документи:

  • Копие от акт за раждане
  • Документ за самоличност на родител
  • Медицински изследвания

Всяка яслена група се сформира от 6 - 10 деца, за които се грижат двама души и медицинско лице.

Адаптация на детето

Адаптация към новата среда и режим.
Практиката показва, че децата се адаптират за около 1-2 седмици. През този период е препоръчително детето да престоява по-кратко, като постепенно се удължава времетраенето на престоя. При всяко дете това време може да бъде различно и наш колега се грижи персонално за детето до пълната му адаптация.
Ние се съобразяваме както с личните темпове на адаптация, така и с желанието на родителите. Кратък престой над 2 седмици не се препоръчва, тъй като детето  привиква с този новосъздаден режим и това ще забави адаптацията за целодневен престой.
За да се приспособи едно дете по-безболезнено и по-бързо към условията на детската ясла, е необходима  предварителна подготовка в семейството Режимът на детето трябва да бъде уеднаквен с този в яслата, което означава да се храни и спи в определено време.
Връзка с родителите.
През първите дни наш колега е в  контакт с родителите, които получават актуална информация за процеса на адаптация и настроението на детето по време на престоя му. Родителите получават дневен рапорт за деня на детето.
През съботните дни има възможност за полудневни занимания с децата по предварителна програма и предварителна заявка.

Хранене

Осигурено е четирикратно хранене.  Хранителният режим, който осигуряваме, гарантира нормалното развитие на децата, съобразен е с европейските и световни стандарти и същевременно отговаря на утвърдените български представи за домашно приготвена храна.

Кръгови занимания

Детската ясла подпомага  децата в адаптирането им към заобикалящата ги среда, разширява кръгозора им и изгражда ценностната им система. Въпреки малката възраст, децата постепенно и внимателно се провокират към възприемане на умения и навици с помощта на интересни и увлекателни занятия. Детската ясла учи децата  на самостоятелност и същевременно им дава знания, социални умения, култура и стил на живот.

Дневен режим

8.00 - 9.00 Прием

8.30 Музикотерапия и сутрешна гимнастика /детска гимнастика с весела музика/

9.00 Закуска /след закуска - време за гърне и смяна на памперси/

9.30 Образователни кръгови занимания и йога /приказки, музика, изкуство,конструиране, познавателни занимания/

10.30 Закуска /пресен плод, зеленчук, плодов сок, плодово мляко/

11.00 Игри /на открито, проекти/

12.00 Топъл обяд /пълноценен здравословен обяд/

13.00 - 15.00 Следобеден сън /време за тоалет, приказка за сън/

16.00 Закуска / подкрепителна закуска/

16.30 - 18.00 Интересни следобедни занимания и игри на открито /групови или индивидуални занимания и игри/

Образователна програма:

Обучаващите ситуации са разпределени в основни образователни раздели:

- Опознаване на себе си – организираните занимания включват „Аз познавам” , „Аз се обличам” , „Аз се храня” , „Аз се радвам” , „Аз апликирам” , „Аз мога” , „Мога сам”
- Взаимодействие с другите – „Аз играя” , „Аз говоря”
- Опознаване на околната среда – „Аз съм в детската ясла” , „Аз познавам” , „Аз играя вън”
- Физическа култура – „Аз се движа”
- Музика – „Аз слушам и танцувам” , „Аз пея и танцувам” , „Аз слушам и пея” , „Аз пея” , „Аз празнувам”

Задачите за възпитателна работа целят стимулирането на общото емоционално-социално развитие на детето чрез:
- индивидуален подход към всяко дете ;
- разнообразни и интересни ситуации, ориентирани към специфичните детски възможности ;
- игрово- познавателен метод, мотивиращ естествената детска любознателност.

Целенасочената възпитателна работа изгражда у детето :
- индивидуален стил на дейност и поведение ;
- умения за работа в екип ;
- формиране на личностно самосъзнание, чувство за отговорност и дисциплина ;
- развива търсенето на оригинални и нестандартни решения във всяка ситуация ;
- изгражда хигиенни навици и общоприети норми на поведение при хранене, учене и игра.