Учебна дейност

Информация


ВЪВЕДЕНИЕ

Значимостта на предучилищната възраст за развитието на детето изисква задължителност и непрекъснатост на осъществяването на качествен възпитателно-образователен процес с цел постигане на държавните образователни изисквания по отделните образователни направления.
Учебна програма

          Обучението и възпитанието на децата в детска градина "Цветни песъчинки" , град Варна се осъществява по утвърдените от Министерство на образованието и науката / МОН /програми: "Програма за възпитание на детето от две до седем-годишна възраст" – на авторски колектив с ръководител доц. д-р Елена Русинова и "Програма за подготвителна група" на МОН.
          За индивидуална работа с децата  се използват учебни помагала на издателство „Просвета”, „Слово”, „Изкуства”, „Анубис”.
          Целите на педагогическия екип са насочени към приобщаване на подрастващите към общочовешките нравствени ценности и качествено образование за равен старт в училище.
Културният живот на децата се разнообразява с участията им в изложби, концерти и театрални представления.
Осигурено е педагогическо взаимодействие, гарантиращо развитие, изява и творчество за всяко дете в съотвествие с научните постижения на образованието и социокултурните критерии на съвремието.


Английски език          Учебна система:

GET READY, Oxford University Press

          Системата Get Ready, разработена в Оксфордския Университет, е предназначена за деца от детски градини на възраст между 3 и 7 години. В системата са интегрирани най-съвременните методи за ранно чуждоезиково обучение. Добре градираният езиков и комуникативен минимум е съобразен с психологическите и възрастови особености на децата. Курсът на обучение е устен и е насочен към развиване на умения за слушане с разбиране и говорене, като включва богато разнообразие от езикови форми и учебни похвати - диалози, приказки, игри, рисунки, стихотворения, песни.

  Програмата за предучилищната подготвителна група е разработена от професионалисти в системата на педагогиката на предучилищното и дидактиката на началното училищно образование – преподаватели от университети, експерти и учители. Тя има предназначението да отговори на необходимостта от единна социално-педагогическа система на образование в този период от живота на детето и да докаже значимостта на подготвителните групи за социализацията на бъдещите ученици и тяхната подготовка за постъпване в училище. Основава се на действащите програми за предучилищно възпитание, на Закона за предучилищното и училищно образование и държавните образователни стандарти за предучилищно възпитание и подготовка, на учебните програми за първи клас и  новите  тенденции за началното образование.Настоящата програма:

1. Изяснява процеса на интегриране на децата на 5-7-годишна възраст към задължителна подготовка в подготвителните групи.

2. Предлага образователнна програма, основана на съвременни изследвания за книжовните форми на овладяване на българския език в междуетническото пространство.

3. Излага основополагащи принципи за подпомагане на социализацията в условията на плавен и приемствен преход за училище, основан на предучилищно педагогическо взаимодействие.

4. Доказва необходимостта от концептуален модел за предучилищна подготовка за придобиване на обща и специална готовнот за училище при основополагащата роля на социално-личностната подготовка.

5. Продължава тенденциите на развитие и приемствеността по отношение на националните програми за детска градина и началната училище.

6. Осъществява връзка между целите, очакваните резултати и формите на организация на педагогическото взаимодействие със съдържателните ориентири по образователните направления.