Учебна дейност

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ПОДГОТВИТEЛНА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ВЪВЕДЕНИЕ

Програмата за предучилищната подготвителна група е разработена от професионалисти в системата на педагогиката на предучилищното и дидактиката на началното училищно образование – преподаватели от университети, експерти и учители. Тя има предназначението да отговори на необходимостта от единна социално-педагогическа система на образование в този период от живота на детето и да докаже значимостта на подготвителните групи за социализацията на бъдещите ученици и тяхната подготовка за постъпване в училище. Основава се на постиженията от реформата на образованието ни в предходните години – изводите от националните, действащи програми за предучилищно възпитание, от въвеждането на образователните стандарти за предучилищно възпитание и подготовка,  одобрени през 2016 година с новия закон за предучилищното и училищно образование и нови тенденции в образованието.

Съобразно новите държавни образователни стандарти и промени в Закона за предучилищно и училищно образование  се изисква да се отговори на обществените образователни приоритети в подготвителните групи в детската градина.

Настоящата програма:

1. Изяснява процеса на интегриране на децата на 5-7-годишна възраст към задължителна подготовка в подготвителните групи.

2. Предлага образователна програма, основана на съвременни изследвания за книжовните форми на овладяване на българския език в междуетническото пространство.

3. Излага основополагащи принципи за подпомагане на социализацията в условията на плавен и приемствен преход за училище, основан на предучилищно педагогическо взаимодействие.

4. Доказва необходимостта от концептуален модел за предучилищна подготовка за придобиване на обща и специална готовност за училище при основополагащата роля на социално-личностната подготовка.

5. Продължава тенденциите на развитие и приемствеността по отношение на националните програми за детска градина и началната училище.

6. Осъществява връзка между целите, очакваните резултати и формите на организация на педагогическото взаимодействие със съдържателните ориентири по образователните направления.