Детска градина

Кръгови занимания

Кръгови занимания

Детската ясла подпомага  децата в адаптирането им към заобикалящата ги среда, разширява кръгозора им и изгражда ценностната им система. Въпреки малката възраст, децата постепенно и внимателно се провокират към възприемане на умения и навици с помощта на интересни и увлекателни занятия. Детската ясла учи децата  на самостоятелност и същевременно им дава знания, социални умения, култура и стил на живот.

Образователна програма:

Обучаващите ситуации са разпределени в основни образователни раздели:

- Опознаване на себе си – организираните занимания включват „Аз познавам” , „Аз се обличам” , „Аз се храня” , „Аз се радвам” , „Аз апликирам” , „Аз мога” , „Мога сам”
- Взаимодействие с другите – „Аз играя” , „Аз говоря”
- Опознаване на околната среда – „Аз съм в детската ясла” , „Аз познавам” , „Аз играя вън”
- Физическа култура – „Аз се движа”
- Музика – „Аз слушам и танцувам” , „Аз пея и танцувам” , „Аз слушам и пея” , „Аз пея” , „Аз празнувам”

Задачите за възпитателна работа целят стимулирането на общото емоционално-социално развитие на детето чрез:
- индивидуален подход към всяко дете ;
- разнообразни и интересни ситуации, ориентирани към специфичните детски възможности ;
- игрово- познавателен метод, мотивиращ естествената детска любознателност.

Целенасочената възпитателна работа изгражда у детето :
- индивидуален стил на дейност и поведение ;
- умения за работа в екип ;
- формиране на личностно самосъзнание, чувство за отговорност и дисциплина ;
- развива търсенето на оригинални и нестандартни решения във всяка ситуация ;
- изгражда хигиенни навици и общоприети норми на поведение при хранене, учене и игра.
2